ATEX 95 RICHTLIJN PDF

Deze richtlijn is bedoeld voor fabrikanten van apparatuur en explosiebeveiligingssystemen. Naast de aanpassing van het nummer van de richtlijn, die doorgaans in vele documenten moet worden aangepast, krijgen ook de importeurs en distributeurs extra verantwoordelijkheden. Vroeger was de aanduiding ATEX 95, echter door wijziging van het verdrag van Europa, is artikel 95 gewijzigd in artikel Artikel 95 en gaan onder andere over vrij verkeer van goederen binnen de EU.

Author:Mezragore Vira
Country:Angola
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):14 December 2013
Pages:291
PDF File Size:6.3 Mb
ePub File Size:11.3 Mb
ISBN:152-3-59687-791-4
Downloads:51269
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NamiExplosiebeveiliging[ bewerken brontekst bewerken ] Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht zuurstof en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. De meest praktische manier om explosies te voorkomen is om de ontstekingsbron te elimineren. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel en beschrijft de algemene veiligheidsdoelen.

EN-IEC Explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX voldoet moet gemerkt zijn met het communautaire "Epsilon x" logo in een regelmatig zeskant.

Hier geldt geen plicht tot een gele achtergrond. Voor dat materiaal moet de leverancier een CE-verklaring van overeenstemming afleveren. De procedure voor productcertificatie wordt beschreven in de richtlijn. Voor verschillende procedures dient beroep te worden gedaan op een Notified Body. Verschillende bedrijven zijn aangemeld voor deze cerficatie: b. Voor Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Arbowet - en regelgeving. Explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk te worden gekenmerkt met een waarschuwingsdriehoek welke in zwart de tekst "EX" op een gele achtergrond bevat.

Onderdeel van ATEX is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones. Binnen deze zones moet dan ATEX goedgekeurde apparatuur toegepast worden.

DEVILISH DOROTEA DE SPIRITO PDF

ATEX richtlijnen

Is de stof echter noodzakelijk en niet vervangbaar door een stof die minder explosierisico heeft, dan moeten de omstandigheden in een explosieve atmosfeer worden beheerst. Ontstaan van een explosie Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is. Het explosiegevaar kan zich uiten in drie vormen: gasexplosiegevaar; stofexplosiegevaar. Als de concentratie van de brandbare stof in het ontstane gasmengsel tussen de onderste en de bovenste explosiegrens ligt, dan kan het mengsel ontploffen als het wordt ontstoken. Nevelexplosiegevaar Een vloeibare brandbare stof zal afhankelijk van de dampspanning in meerdere of mindere mate verdampen en zal dus met de lucht een ontplofbaar mengsel vormen. De snelheid waarmee damp wordt gevormd en de concentratie boven het vloeistofoppervlak worden hoger naarmate de temperatuur van de vloeistof hoger is. Zodra de vloeistof een temperatuur boven zijn vlampunt heeft, ligt die concentratie boven de LEL en is het mengsel ontsteekbaar.

FIRST-ORDER LOGIC BY RAYMOND M.SMULLYAN PDF

Explosieveiligheid/ATEX

Wat is ATEX? Close Mededeling: De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus raken ook de dienstverlening van ATEXcertificaat. Het laatste nieuws hierover vindt u hier! ATEX richtlijnen In Europa zijn er twee richtlijnen op het gebied van ATEX explosieveiligheid: De productrichtlijn ATEX Deze richtlijn stelt de minimale veiligheidsregels en -eisen aan waaraan producten moeten voldoen, zodat ze makkelijk uitgewisseld kunnen worden met andere landen binnen de Europese Unie.

BJORK ARBITRAGE THEORY IN CONTINUOUS TIME PDF

Wat is ATEX?

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar. De sociale richtlijn. Klik hier voor een handige en bewerkbare EVD template uit onze webshop Tesamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen en draagt ATEX bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel. Oorzaak van een explosie Een explosie kan ontstaan door de combinatie van drie elementen: zuurstof een brandstof Een stof is brandbaar als er een brandbaar gas, nevel of damp uit kan ontstaan.

JINENDRA ARCHANA PDF

.

Related Articles