DOUANE OORSPRONGSREGELS NIET-PREFERENTIEEL PDF

De aanvrager van het EUR. De verklaring die moet worden ingevuld en ondertekend, verwijst naar eisen zoals gesteld in de wet. Dit document dient vervolgens om goederen in bijvoorbeeld een land als Zwitserland in te kunnen voeren met een verlaging of kwijtschelding van douanerechten. Dit betekent een financieel voordeel voor de klant van uw klant. De door u afgegeven leveranciersverklaring is de basis hiervoor.

Author:Jull Fausida
Country:Libya
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):24 September 2012
Pages:490
PDF File Size:8.27 Mb
ePub File Size:5.17 Mb
ISBN:372-9-45552-803-8
Downloads:48615
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MazuktilarOorsprong Gemaakt in… waar eigenlijk? Maakt het uit wat de oorsprong van een product is? Voor handelsverdragen en handelsoorlogen wel. Handelsoorlogen en handelsverdragen zijn misschien niet de eerste woorden waar je aan denkt bij oorsprong.

Toch hebben deze twee begrippen hier alles mee te maken. Bij handelsoorlogen verhogen landen de tarieven van goederen uit een bepaald land. Bij handelsverdragen gunnen landen elkaar juist lagere tarieven of wordt het tarief voor goederen uit deze landen zelfs verminderd tot nul. In beide gevallen is de oorsprong van de goederen erg belangrijk. Als goederen worden ingevoerd of uitgevoerd, kunnen de herkomst en oorsprong hiervan een belangrijke rol spelen.

Bij herkomst hebben we het over de status van de goederen. Komen deze bijvoorbeeld uit het vrije verkeer van de Europese Unie? Met oorsprong wordt het land of gebied bedoeld waar een goed is voortgebracht of een toereikende be- of verwerking heeft ondergaan. De herkomst van goederen is dus niet hetzelfde als de oorsprong daarvan. Hoger tarief bij oorsprong niet-preferentieel Om politieke redenen en om de markt te ordenen wil de EU sommige goederen weren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn antidumpingheffingen, antisubsidiemaatregelen en landbouwmaatregelen. De EU zorgt er met deze maatregelen voor dat Europese producenten niet worden benadeeld doordat producenten van buiten de EU lagere verkoopprijzen hanteren. Het tarief op goederen met een bepaalde oorsprong wordt dan hoger. Dit soort maatregelen zijn de afgelopen maanden vaak in het nieuws geweest. Denk bijvoorbeeld aan de extra heffingen op cosmetica uit de Verenigde Staten en aan de extra heffingen in de VS op staal uit de EU.

Tussen de VS en China woedt een heuse handelsoorlog. Over en weer worden heffingen op elkaars goederen ingesteld, al lijkt er op het moment van schrijven [juli , red. Hiervoor wordt vaak een certificaat van oorsprong afgegeven. Deze certificaten kunnen bij een controle aan de Douane worden overgelegd.

Voor de bepaling van deze oorsprong is een set van oorsprongsregels van toepassing, deze zijn vastgelegd in het Douanewetboek van de Unie DWU. Het DWU maakt een onderscheid tussen goederen die geheel en al zijn verkregen in een bepaald land en goederen die een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan. Beide opties licht ik hierna toe.

Stel, een kalfje is geboren in Nieuw-Zeeland en is daar volgroeid tot koe. Vervolgens wordt de koe in de EU ingevoerd. Als er geen sprake is van een geheel en al verkregen product in een bepaald land, moet worden vastgesteld of er sprake is van een toereikende be- of verwerking, zoals vastgelegd in artikel 60 lid 2 DWU.

Denk hierbij aan het samenvoegen of splitsen van colli of het strijken van textiel. Lager tarief bij oorsprong preferentieel De EU heeft met bepaalde landen een handelsverdrag gesloten. In deze verdragen zijn bepalingen opgenomen over het verlenen van een verlaagd tarief of zelfs een afschaffing daarvan voor bepaalde goederen. Daarnaast heeft de EU eenzijdig het tarief op bepaalde goederen uit sommige landen verlaagd. Deze eenzijdige tariefsverlaging is toegepast om de ontwikkelingslanden in het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem een betere toegang te geven tot de markten van de ontwikkelde landen.

Dit zijn de zogenoemde APS-landen. DWU en de Uitvoeringsverordening. Oorsprongsbescheiden Om de oorsprong van de goederen aan te tonen, is vaak een oorsprongsbescheid nodig. Een certificaat van oorsprong is een niet-preferentieel oorsprongsbescheid.

Let op fraude Ondanks het feit dat een ondernemer zijn leverancier en exporteur wellicht al goed kent, komt het voor dat er onregelmatigheden worden gepleegd. Zo worden documenten soms vervalst en heeft het document bijvoorbeeld slechts betrekking op stuks in plaats van Of een oorsprongsbewijs is weliswaar afgegeven en geldig gemaakt door de autoriteiten, maar achteraf kan de exporteur niet aantonen dat de goederen in dat land zijn gemaakt.

Vanuit bepaalde landen wordt veelvuldig gefraudeerd. Documenten worden dan afgegeven — soms zelfs door autoriteiten om te kopen — maar achteraf blijkt dat er sprake is van valsheid in geschrifte. In dergelijke gevallen is de importeur vaak toch aansprakelijk. Om het risico op het ontvangen van onjuiste of vervalste certificaten te beperken, is het nodig precies te weten wie de leverancier is. Een inschrijving in het handelsregister in het land is niet genoeg.

Onderhoud daarom goede contacten, ga na of de leverancier daadwerkelijk een productielocatie heeft en vraag hem ook om bewijzen. Daarom is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de bepalingen in handelsverdragen en wetgeving. Een nieuw handelsverdrag kan bepaalde kansen bieden en een handelsoorlog kan tot andere keuzes in de toeleveringsketen leiden. Wees goed voorbereid!

LEGO 6097 PDF

Leveranciersverklaringen voor goederen van niet preferentiële oorsprong

In voorkomend geval kan ieder certificaat van oorsprong worden aanvaard mits het maar voldoet aan een aantal algemene voorwaarden. Naast het algemene certificaat van oorsprong kunnen specifieke communautaire maatregelen het gebruik van een specifiek certificaat voorschrijven. In de nationale wetgeving zijn in artikel Algemeen douanebesluit juncto artikel , , en en Algemene douaneregeling nadere bepalingen opgenomen. In AGS is afhankelijk van de situatie per goederencode aangegeven of het overleggen van een niet-preferentieel oorsprongsbewijs bij de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer van de Europese Unie verplicht is. Hierna komen de volgende onderwerpen aan de orde: algemene certificaten van oorsprong paragraaf 4.

LIFECARE PCA MANUAL PDF

Leveranciersverklaring van Preferentiële Oorsprong

Afspraken in het kader van de oorsprong en de herkomst van goederen met landen of groepen landen worden gemaakt door de EU. Met herkomst wordt bedoeld de positie die het goed inneemt ten opzichte van het douanerecht. We noemen dat ook de status van een goed. Met oorsprong wordt aangegeven waar een product gemaakt geproduceerd is.

INTRAPRENEURING PINCHOT PDF

7.00.00 Niet-preferentiele oorsprongsregels

Een Duitse fabrikant maakt een product uit twee grondstoffen. De Duitse fabrikant levert de goederen aan een afnemer in Mexico. Op grond van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Mexico kan bij de invoer in Mexico aanspraak worden gemaakt op een geheel of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten als de goederen van Europese oorsprong zijn. Daartoe zal de Duitse fabrikant moeten beoordelen of zijn goederen van Europese oorsprong zijn.

PRINCIPLES OF BUSINESS ECONOMICS NELLIS PARKER PDF

Leveranciersverklaring

Naar boven 2. Om goederen als bedoeld onder f en g als geheel en al verkregen aan te merken moeten de schepen die hierbij gebruikt worden in het land zijn ingeschreven of geregistreerd en de vlag van dat land voeren. Niet geheel en al verkregen Voor goederen die niet geheel en al verkregen zijn verkregen gelden de volgende criteria: Als twee of meer landen bij de vervaardiging van een product betrokken zijn, is het product van oorsprong uit het land waar de laatste ingrijpende be- of verwerking heeft plaatsgevonden. De be- of verwerking moet een economisch verantwoorde be- of verwerking zijn die heeft plaats gevonden in een onderneming die daarvoor is ingericht. De bewerking moet tot een geheel nieuw product hebben geleid, of een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigen. CDW zie paragraaf 2. Voor goederen waarvoor artikel 24 niet verder is uitgewerkt in de TVo.

Related Articles