GRIFFIN ZARZADZANIE PDF

The article concludes with a summary, which is the general analysis SWOT of Polish accounting outsourcing. Features of the international manager-leader of the near future — findings of the research Get my own profile Cited by View all All Since Citations h-index 50 33 iindex 90 New articles by this author. It is especially recommended to small firms as an inexpensive method assuring high quality of products because they zarzarzanie constantly improved, which, in turn, guarantees maintaining a high position among competitors. Abstract PDF References Article Recommendations Abstract The economic changes in recent years have had a significant impact on the development of modern management concepts that are being used zarzadanie in modern enterprises. New citations to this author. Ricky Griffin — Google Scholar Citations The study provides information on the scope of accounting services usually performed outside the enterprise, demonstrates the specificity of these services in Polish conditions, and shows the impact of outsourcing on costs generated by the company.

Author:Kigakasa Tesida
Country:Kazakhstan
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):23 July 2016
Pages:94
PDF File Size:15.21 Mb
ePub File Size:20.3 Mb
ISBN:812-3-99961-540-5
Downloads:76500
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TygoshuraGffin jest stosunkowo modym autorem. Urodzony w roku, cieszy si ju uznan pozycj w dziedzinie zarzdzania. Doktorat obroni w Houston University w r. Od r. Jest take dyrektorem Center for Human Resource Management na tym uniwersytecie, a ponadto czonkiem wielu szanowanych instytucji naukowych w Stanach Zjednoczonych z Academy of Management na czele.

Profesor Griffin przyznaje si do trzech specjalizacji: zarzdzanie oglne genera management , kierowanie zachowaniami organizacyjnymi organiz. Jego pierwsza liczca si ksika podrcznik Management ukazaa si w r. O powodzeniu ksiki wiadcz liczne jej pniejsze mutacje, wykonane przez innych autorw lub wsplnie z innymi, wykorzystujce w duym zakresie kapita podrcznika.

Wyliczymy niektre z nich: Business wsplnie z R. Ebertem, wyd. Van Feet we wsppracy z R. Bamey, R. Jakie s najwaniejsze zalety podrcznika? Wyjtkowe bogactwo wykorzystanego materiau i szczeglnie starannie dobrany materia rdowy, poczynajc od historycznego. Mamy na myli m.

W rezultacie rozdzia 2 Ewolucja zarzdzania", ktrego tematyk mona by uzna za oklepan, sta si nie tylko strawny, ale take interesujcy. Ujawnienie pomyek i uchybie Taylora nie pomniejszyo bynajmniej wielkoci czoowego prekursora nowej dyscypliny.

Bogactwo treci nadaje ksice niemal encyklopedyczny charakter. Pogbiaj to jeszcze wyrnione definicje podstawowych poj z zakresu zarzdzania oraz znakomicie rozbudowany indeks rzeczowy. Pozwala on szybko dotrze do potrzebnej w danej chwili informacji. Sab stron amerykaskiej nauki zarzdzania bya i poniekd jest nadal mnogo szk naukowych. Niegdy Koontz nazwa ten stan dungl teorii zarzdzania".

Griffin opanowa w peni wiedz dwch najwaniejszych i najostrzej ze sob rywalizujcych szkoy uniwersalistycznej i szkoy ludzkich zachowa.

Podrcznik napisa w konwencji pierwszej, ale do trzeciego wydania wiadomie wczy wiedz z zakresu kierowania zachowaniami organizacyjnymi. Dotyczyo to omiu rozdziaw: czterech powiconych organizowaniu i czterech motywowaniu, a cilej przewodzeniu. Osiem rozdziaw to wicej ni jedna trzecia podrcznika. Odnosimy wraenie, i w wydaniu czwartym dotyczy to wikszoci rozdziaw; na pewno take planowania.

Griffin wnis rwnie istotny wkad do wiedzy o zarzdzaniu strategicznym. Jego zasug jest najpeniejsze ujcie bliskiego otoczenia przedsibiorstwa jego wizi i interesw. Obejmuje ono: l konkurentw, 2 klientw, 3 dostawcw, 4 sojusznikw strategicznych, 5 wadze lokalne, 6 zwizki zawodowe, 7 wacicieli. Z analizy otoczenia dowiadujemy si m. Dotyczy to przede wszystkim sojusznikw strategicznych, przedtem nazywanych partnerami, ale take dostawcw itp.

Dorobek Griffina wypada korzystnie na tle wielu renomowanych podrcznikw z zakresu zarzdzania strategicznego, jakie kr na rynku amerykaskim. Griffin powici temu tematowi jeden rozdzia 7 Zarzdzanie strategi i planowanie strategiczne". Czytelnik znajdzie w nim trafnie ujte definicje, konsekwentn logik wykadu, wietny dobr rde. To sprawia wraenie. W wydaniu trzecim wyrnia si rozdzia Podejmowanie decyzji kierowniczych", chociaby tym, e punkt Kroki w podejmowaniu racjonalnych decyzji" zaczyna si od rozpoznania i definiowania sytuacji decyzyjnej.

Inni autorzy startowali z reguy od okrelania alternatywnych wariantw decyzyjnych. Wersj obecnego wydania odbieramy jako jeszcze trafniejsz. Na podkrelenie zasuguje niezwykle silny zwizek ksiki R. Griffina z praktyk.

Liczba opisywanych przykadw praktycznych wyrnia t ksik nawet wrd podrcznikw amerykaskich, silniej zwizanych z praktyk ni analogiczne pozycje europejskie.

Praktyczne zilustrowanie procesw zarzdzania jest wyjtkowe ze wzgldu nie tylko na liczb przykadw, ale rwnie na ich atrakcyjno dla czytelnika, ktry przynajmniej czciowo zna opisywane podmioty, oraz na ich aktualno dominuj przykady z lat dziewidziesitych, a niektre dotycz wrcz przyszoci, jak np.

Prezentowane problemy dotycz podmiotw na tyle popularnych, e znajd oddwik rwnie wrd czytelnikw polskich, i to rnej pci oraz rnych zainteresowa; wystarczy wspomnie np. Niniejszy podrcznik odznacza si take niezmiernie konkretnym wykadem problematyki zarzdzania informacj, poczynajc od pokazania menedera jako uytkownika i dysponenta informacji.

Elementarny proces przetwarzania informacji polega najpierw na jej segregacji, przy czym wyrnia si: informacj do natychmiastowego uytku, informacj nieuyteczn, od razu eliminowan, eby nie zamiecaa kanaw i zasobw, informacj zatrzyman do pniejszego uytku, czenie rnych informacji jako tworzenie nowej jakoci, informacj przekazan innym partnerom, sojusznikom itp.

Rozdzia 21 Zarzdzanie systemami informacyjnymi" zawiera wiele klarownych schematw i komunikatywnych klasyfikacji. Nie ma w nim pustosowia, ktrym niestety grzeszy wikszo starszych podrcznikw traktujcych o informacji.

Obecne wydanie podrcznika wyrnia si nowoczesnoci pod wieloma wzgldami, mona by zaryzykowa twierdzenie, e pod kadym wzgldem. Zaszy istotne zmiany w strukturze ksiki. Rozdziay o szczeglnie aktualnej tematyce zostay przesunite na pocztek. Chodzi o sprawy etyki i spoecznej odpowiedzialnoci, a take kwestie globalnego kontekstu zarzdzania. Zmiany w strukturze podrcznika w stosunku do poprzednich wyda oraz zalety nowego ukadu zostay przedstawione w przedmowie autora.

Ksika jest nowatorska rwnie w sprawach bardziej szczegowych. W wikszoci polskich podrcznikw organizacji i zarzdzania nie radzono sobie od dawna z tematem projektowania struktur. Z uporem rnicowano struktury na liniowe, funkcjonalne i sztabowo-liniowe, chocia dwie pierwsze stanowi raczej relikt historyczny. W amerykaskiej literaturze temat obchodzono, prezentujc ewolucj form organizacyjnych w miar wzrostu wielkoci firmy. Firm tworz piony dyrekcyjne: produkcji, marketingu, finansw, zasobw pracowniczych i bada.

Od takiej struktury zaczynaa wikszo firm, dlatego nazwano j form U od: uniwersalna. Projektowanie konglomeratwe.

Wszystko, co rokuje zysk, moe by wczone do organizacji. Taki ksztat nazwano form H od: holding. Projektowanie wielobranowe divisional design. W takiej strukturze organizacja skada si z autonomicznych jednostek gospodarczych, z ktrych kada jest kombinacj w miar wyspecjalizowanego produktu i konkretnego rynku.

Forma taka nazwana form M od: multidivisiomil opiera si zatem na dywersyfikacji produktu, ale w przeciwiestwie do formy H jednostki s tu ze sob powizane w ramach wikszej struktury organizacyjnej. Projektowanie macierzowe, a wic i taka struktura, zakada podwjne lub wielokrotne podporzdkowanie komrek zarzdu, a nierzadko take jednostek operacyjnych, a przynajmniej niektrych pracownikw, wedug kryterium funkcjonalnego oraz jednoczenie produktowego, zadaniowego.

Zdajemy sobie spraw, i ta nowa klasyfikacja moe mie take przeciwnikw. Autor podtrzyma j w obecnym wydaniu. Jej istotn zalet jest operowanie gwnymi blokami strukturalnymi i sposobem ich integracji. Ostatni temat, ktry zasuguje na uwag czytelnika polskiego, to bogate, rnorodne uzupenienia, majce pobudzi zainteresowanie czytelnika, sprzyjajce przyswojeniu sobie materiau, przemawiajce do wyobrani, a przede wszystkim dotyczce aktualnych problemw i wydarze oraz konkretnych podmiotw gospodarczych.

S to nastpujce uzupenienia, wystpujce w kadym rozdziale: przykady wprowadzajce, wstawki Spojrzenie globalne" i Zarzdzanie w praktyce" oraz dwa rodzaje przykadw zamykajcych rozdzia, z ktrych jeden dotyczy przypadku amerykaskiego, a drugi midzynarodowego. Ponadto w niniejszym wydaniu uwypuklono kwestie etyczne, co jest uzasadnione wzrostem znaczenia odpowiedzialnoci spoecznej w dziaalnoci gospodarczej. Wszystkie te uzupenienia s omwione dokadniej w przedmowie autora.

Na podkrelenie zasuguje jeszcze jeden aspekt zawartoci merytorycznej pracy, mianowicie powicenie osobnego rozdziau drobnej przedsibiorczoci, praktycznie nie spotykane w podrcznikach akademickich. Zamieszczenie w ksice rozdziau dotyczcego drobnej przedsibiorczoci jest wyjtkowo zgodne z potrzebami i zainteresowaniami spoecznymi w naszym kraju, od kilku lat przechodzcym na gospodark rynkow. Podrcznik jest przydatny przede wszystkim dla kadry nauczajcej, gdy na uczelni zarzdzania jest ostatnio coraz wicej.

Bdzie te mia na pewno powodzenie w wiecie biznesu, bo jest bardzo przejrzysty i komunikatywny. Z tego samego powodu powinien przemwi do studentw. Z przyjemnoci polecamy tea wietny podrcznik szerokiemu gronu czytelnikw. Na zakoczenie chcielibymy zoy serdeczne podzikowanie prof.

Janowi Napoleonowi Sajkiewiczowi, ktry pierwszy zwrci nasz uwag na istotne walory niniejszego podrcznika. Podrcznik ten cieszy si ogromn popularnoci i cigle uywany jest w setkach uniwersytetw, programach studiw podyplomowych, orodkach ksztacenia dorosych oraz programach ksztacenia i rozwoju kadr kierowniczych na caym wiecie.

W obecnym wydaniu staraem si zachowa wszystkie te elementy, ktre zoyy si w przeszoci na sukces ksiki, jednoczenie spogldajc w przyszo przyszo dziaalnoci gospodarczej w ogle, a zarzdzania w szczeglnoci, oraz prbujc dostrzec ksztat podrcznikw przyszoci.

Pisanie ksiki przegldowej jest zadaniem z wielu powodw bardzo trudnym. Po pierwsze, jak kady przegld, ksika musi by moliwie wszechstronna; po drugie, musi by dokadna i obiektywna; po trzecie, musi si odnosi do realnej dziaalnoci, jak w tym wypadku jest zarzdzanie; po czwarte, musi i z duchem czasu, a informacje w niej zawarte musz by moliwie najbardziej aktualne; po pite wreszcie, musi by moliwie interesujca i wcigajca.

Reakcje, jakie wywoyway poprzednie wydania, pozwalay mi sdzi, e skutecznie wypeniaem te zadania. Wydaje mi si, e niniejsze wydanie realizuje je jeszcze lepiej. Jestem przekonany, e poprzedni uytkownicy ksiki bd zadowoleni ze sposobu, w jaki udao nam si zachowa zasadnicze treci, dodajc jednoczenie wiele nowych elementw i punktw widzenia.

Mam rwnie nadziej, e osoby, dla ktrych wydanie to jest pierwszym zetkniciem si z ksik, uznaj za atrakcyjne poczenie solidnych podstaw teorii i praktyki zarzdzania z nowym, ciekawym materiaem. Zmiany wprowadzone w czwartym wydaniu Czwarte wydanie podrcznika zostao powanie zmienione w porwnaniu z poprzednimi.

Zamiast prostego odniesienia si do gorcych tematw" chwili, staraem si wprowadza zmiany z bardziej dugofalowej perspektywy. Nowe rozdziay na temat techniki i rnorodnoci kulturowej, zwikszenie nacisku na jako, etyk i zarzdzanie globalne, a take nowoczeniejszy ukad rozdziaw odzwierciedlaj to jestem o tym przekonany, a potwierdzili to rwnie recenzenci co powinni wiedzie studenci wkraczajcy w zupenie nowy wiat zarzdzania.

Lepszy ukad rozdziaw Rozdziay dotyczce etyki, i spoecznej odpowiedzialnoci rozdzia 4 oraz globalnego kontekstu zarzdzania rozdzia 5 przesunito na pocztek ksiki, gdzie weszy do nowej czci II, zatytuowanej rodowiskowy kontekst zarzdzania". Taka reorganizacja rozdziaw peniej oddaje znaczenie etyki i gospodarki globalnej jako krytycznych aspektw rodowiska zarzdzania.

Rozdziay 4 i 5 pokazuj zupenie jasno, e menederowie nie mog ju sobie pozwoli na traktowanie tych problemw jako marginesowych. Niemal kada decyzja gospodarcza jest wspczenie podejmowana w kontekcie globalnym i etycznym. W czci III Planowanie i podejmowanie decyzji" rozdzia traktujcy o podejmowaniu decyzji kierowniczych przesunito za rozdziay dotyczce planowania i strategii, co odzwierciedla bardziej logiczne i prostsze spojrzenie na proces planowania. Rozdzia 19 Zarzdzanie jakoci, wydajnoci i dziaalnoci operacyjn" zosta zmodyfikowany tak, by lepiej ukaza wspczesne mylenie o kompleksowym zarzdzaniu jakoci.

Wstawka z cyklu Zarzdzanie w praktyce" w rozdziale 19 pokazuje pionierw ruchu jakoci i ich filozofi, wyjania te, w jaki sposb teorie jakoci zawdroway najpierw do Japonii, by pniej powrci i upowszechni si w Stanach Zjednoczonych.

C60H RCBO PDF

R.W. Griffin- Podstawy zarządzania organizacjami

.

LA PROBLEMATICA DE LA ENUNCIACION KERBRAT ORECCHIONI PDF

Podstawy zarządzania organizacjami

.

Related Articles