LIGJI 9901 PDF

Neni 9 Personaliteti juridik 1. Pas themelimit te saj, shoqeria regjistrohet ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, sipas dispozitave te ketij ligji dhe te ligjit nr. Me regjistrimin ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, shoqeria fiton personalitet juridik. Neni 10 Numri i anetareve te shoqerise se bashkepunimit bujqesor Per krijimin e shoqerise, numri minimal i anetareve te nevojshem duhet te jete 7. Ky numer mund te zmadhohet ose te zvogelohet pa asnje kufizim pergjate veprimtarise se shoqerise, por nuk duhet te jete nen kufirin minimal te anetareve te percaktuar ne kete nen. Neni 11 1.

Author:Mikanris Mezit
Country:Pakistan
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):21 April 2005
Pages:49
PDF File Size:5.43 Mb
ePub File Size:4.28 Mb
ISBN:565-7-28034-747-8
Downloads:75355
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KaziraKuptimi i merredhenieve juridike civile. Vecorite dhe karakteristika e marredhenieve juridiko-civile. Elementet e marredhenies juridike civile subjekti, permbajtja, objekti. Pozita e posacme qe ruan shteti si subjekt i marredhenieve juridike civile. Zotesia juridike, karakteri, permbajtja, fillimi dhe mbarimi i saj. Zotesia per te vepruar, kuptimi. Personat me zotesi te plote per te vepruar, me zotesi te kufizuar dhe te pazote per te vepruar, mbarimi, heqja dhe kufizimi i zotesise per te vepruar.

Banimi dhe rendesia e tij ne te Drejten civile. Gjendja Civile, kuptimi i saj. Aktet e Gjendjes Civile dhe dallimi i tyre nga faktet qe regjistrohen ne regjistrin themeltar. Dallimi midis regjistrave te gjendjes civile dhe atyre te akteve te Gjendjes Civile. Kuptimi i personit juridik. Tiparet elementet e tij. Menyrat e krijimit te personave juridike.

Zotesia juridike per te vepruar e personave juridike sipas legjislacionit tone dhe atij te huaj. Llojet e personave juridike sipas Kodit Civil dhe karakteristikat e tyre dalluese.

Emri dhe forma, qendra e personit juridik, rendesia e tyre. Deget dhe perfaqesite, pozita e tyre juridike ne qarkullimin civil. Mbarimi i personit juridik. Vecorite e personit juriodik privat. Ndermarrjet e perbashketa me kapital te huaj. Forma e transferimit te pasurise se nje shoqerie tregetare. Forma e kerkesave te regjistrimit te firmave dhe pronave. Pasojat ligjore te transferimit te nje veprimtarie tregetare. Regjistrimi i nje shoqerie tregetare.

Elementet qe deklarohen dhe regjistrohen per te gjitha format e shoqerise tregetare. Perkufizimi i shoqerise tregetare. Karakteri tregetar i shoqerise. Padia per parregullshmerine e themelimit ose te ndryshimit te statutit.

Pergjegjesia per themelimin e parregullt Shoqerite kolektive. Perkufizimi dhe karakteristikat e saj. Shoqerite komandite. Perkufizimi dhe statusi i ortakeve. Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar. Karakteristikat e saj. Format e rritjes se kapitalit ne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar.

Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar. Transferimi te te tretet dhe brenda familes ose me trashegimi. Transferimi ndermjet ortakeve. Administrimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar. Pergjegjesia ligjore e administratoreve. Emerimi dhe shkarkimi i administratoreve.

Asambleja e ortakeve te sh. Thirrja e asamblese. Marrja e vendimeve. Rinovimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne nje forme tjeter shoqerie. Shoqerite anonime. Perkufizimi dhe karakteristikat e pergjithshme te saj. Shoqerite me oferte pub like dhe shoqerite pa oferte publike.

Karakteristikat e tyre. Nenshkrimi i kapitalit dhe shlyerja e aksioneve. Drejtimi i shoqerise anonime. Organet drejtuese. Keshilli i mbikqyrjes. Emerimi i anetareve te Drejtorise dhe Keshillit Mbikqyres.

Kopetencat e tyre. Asambleja e aksionereve. Asamb1eja e zakonshme dhe asambleja e jashtezakonshme. Menyra e thirrjes, percaktimi i rendit te dites. Zmadhimi i kapita1it thmeltar te nje shoqerie anonime.

Modalitetet, afati i realizimit. Organet kopetente qe realizojne zmadhimin e kapitalit. Zvogelimi i kapitalit te shoqerise anonime. Aksionet, forma e tyre. Transferimi i aksioneve, vIera nominale. Tregetimi i aksioneve. Shoqerite pjesemarrese dhe shoqerite e kontrolluara. Kuptimi dhe rendesia e tyre.

Rasti i pavlefshmerise. Parashkrimi i pasurive per pavlefshmerine. Bashkimi dhe ndarja e shoqerive tregetare. Modalitete e bashkimit dhe ndarjes. Sendet si objekt i marredhenieve juridike civile dhe rendesia e tyre. Klasifikimi i sendeve dhe rendesia e klasifikimit per te drejten civile. Paraja, kuptimi dhe rendesia e saj.

Kuptimi i letrave me vlere. Kuptimi, elementet perberes dhe k1asifikimi i veprimeve juridike. Kuptimi i pavlefshmerise se veprimeve juridike. Llojet e pavleshmerise, rendesia e ketij dallimi. Pasojat e pavlefshmerise se veprimeve juridike. Pasojat e pavlefshmerise juridike per personat e trete.

Kushti dhe afati ne veprimet juridike. Kuptimi dhe dallimi i tyre. Kuptimi, permbajtja, rendesia e perfaqesimit, kufijte dhe pasojat e tij. Zevendesimi ne perfaqesim dhe pasojat. Prokura, kuptimi, forma dhe rendesia. Perfaqesimi pa tagra. Kuptimi dhe pasojat. Kuptimi i parashikrimit dhe fusha e zbatimit te tij.

Rendesia e Institutit te parashkrimit ne kushtet e shoqerise tone. Afatet e parashkrimit, kuptimi dhe menyra e llogaritjes se tyre. Pezullimi i parashkrimit, shkaqet dhe pasojat qe sjell. Kushtet qe duhet te vertetohen per te sjelle si pasoje pezullimin e ecjes te afatit. Nderpreja e parashkrimit, kuptimi, shkaqet dhe pasojat qe sjell nderprerja.

Pasojat qe sjell plotesimi i afateve te parashkrimit. Parashkrimi i venies ne ekzekutim te vendimeve gjyqesore dhe te titujve ekzekutive. Cilat jane rregullat qe duhen ndjekur per ekzekutimin e vendimeve dhe titujve ekzekutive kur pezullohet ose pushohet ekzekutimi. Pronesia dhe llojet e saj.

ESD HANDBOOK TR20.20 PDF

Ligji për shoqëritë tregtare

.

LB1412 DATASHEET PDF

Ligj nr. 9901, date 14.4.2008 “Për tregtarët e shoqëritë tregtare (i perditesuar)

.

DESCARTES DIOPTRICS PDF

Shoqerite Tregtare

.

Related Articles